classic_watches_the_air-king_video_cover_0001_1920x1080.mp4

Air?King

Ho?d dla lotnictwa

Rolex Air-King jest ho?dem dla pionierów lotnictwa oraz dla roli modelu Oyster w bogatej historii podboju przestworzy. Koperta w rozmiarze 40?mm wykonana ze stali Oystersteel, solidna bransoleta Oyster z zapi?ciem Oysterclasp i charakterystyczna czarna tarcza sprawiaj?, ?e estetyka modelu Air-King kontynuuje aeronautyczne dziedzictwo oryginalnego zegarka Rolex Oyster.

Air-King

Projekt i budowa

Odczyt
czasów
nawigacyjnych

Model Air-King ma charakterystyczn? czarn? tarcz? z du?ymi cyframi 3, 6 i 9 oraz wyra?n? skal? minutow? do odczytów czasów nawigacyjnych. Widnieje na niej napis Air-King, który zosta? zaprojektowany specjalnie dla tego modelu w latach 50. XX wieku.

Air-King podkre?la uprzywilejowan? relacj? marki Rolex ze ?wiatem lotnictwa w jego z?otej erze, latach 30. XX wieku. By?y to czasy spektakularnych post?pów w dziedzinie osi?gni?? statków powietrznych, a tak?e nieustannego zwi?kszania mo?liwo?ci cz?owieka w zakresie podboju przestworzy. Wtedy równie? wprowadzono loty d?ugodystansowe.

Uniwersum

Pionierzy
z?otej ery
lotnictwa

1958

Pierwszy model Air-King

Model Air-King jest ho?dem dla z?otej ery lotnictwa, lat 30. XX wieku. Jeden z pionierów tych czasów, angielski lotnik Charles Douglas Barnard, ustanowi? szereg rekordów lotniczych. Na temat zegarka Oyster wypowiedzia? si? tak: ?Szczególne cechy tego zegarka marki Rolex sprawiaj?, ?e doskonale nadaje si? do latania. Postanowi?em u?ywa? go podczas wszystkich moich lotów d?ugodystansowych w przysz?o?ci”.

1933

Lot nad Everestem

W 1933 roku zegarki Oyster towarzyszy?y ekspedycji Houston podczas pierwszego w historii lotu nad szczytem Mount Everest, na wysoko?ci ponad 10?000 metrów (33?000 stóp), w ekstremalnych warunkach pogodowych. W 1934 roku Owen Cathcart-Jones i Ken Waller odbyli w dwusilnikowym De Havilland Comet podró? w dwie strony z Londynu do Melbourne w rekordowym czasie, wykorzystuj?c zegarek Rolex Oyster jako chronometr pok?adowy.

Dzi? nowy Rolex Air-King jest ho?dem dla lotniczych pionierów oraz roli modelu Oyster w bogatej historii lotnictwa.

1958

?Potrójny tryumf Rolexa”
Air-King

Poznaj model

Air-King

W Salonie

Nic nie równa si? bezpo?redniemu doznaniu dopracowanych w najmniejszym szczególe, idealnie wywa?onych, komfortowych i po prostu doskonale le??cych na nadgarstku zegarków marki Rolex.

Wszyscy dystrybutorzy
No Authorized Retailers were found in your Location
Mog? spodoba? Ci si? równie?…

Perpetual

To wi?cej ni? has?o na tarczy zegarka. To spiritus movens, nieustaj?cy duch nap?dzaj?cy ka?de nasze dzia?anie i przedsi?wzi?cie.

Strona Rolex.org nie jest jeszcze dost?pna w Twoim j?zyku i zostaniesz przekierowany/a na angielskoj?zyczn? wersj? strony.