classic_watches_cellini_0001_1920x1080.mp4

Cellini

Klasyczny zegarek

Kolekcja Cellini stanowi pochwa?? nieprzemijaj?cej elegancji tradycyjnych czasomierzy o wspó?czesnym charakterze. Nazwa ca?ej linii zosta?a zainspirowana dokonaniami renesansowego artysty, Benvenuta Celliniego. Kolekcja ??czy najlepsze aspekty know-how marki Rolex i wysokie standardy doskona?o?ci z podej?ciem, które stanowi pochwa?? zegarmistrzowskiego dziedzictwa w najbardziej ponadczasowej formie. Estetyka modeli Cellini jest wyrazista i elegancka, materia?y szlachetne, a wykończenia luksusowe: ka?dy detal jest zgodny z zasadami sztuki zegarmistrzowskiej.

Cellini

Projekt i budowa

Elegancki
stra?nik
czasu

Kolekcja Cellini stanowi pochwa?? os?awionych i prawdziwie fascynuj?cych elementów tradycji zegarmistrzowskiej. Stanowi? wyraz najwy?szej elegancji i szlachetno?ci. Koperty s? dost?pne jedynie w wersji z 18-karatowego bia?ego lub ró?owego z?ota Everose produkowanego przez firm? Rolex we w?asnej odlewni.

Okr?g?y kszta?t i klasyczna 39-milimetrowa ?rednica tarczy s? uk?onem w stron? tradycji, a dopracowane zaczepy, polerowane, g?adkie wykończenie i podwójny pier?cień – jeden wypuk?y, drugi subtelnie ??obkowany – podkre?laj? jego wyj?tkowo??.

Tarcze równie? s? wyrazem know-how i tradycji. Wyst?puj? w wersji lakierowanej lub zdobionej czarnym lub srebrzonym klasycznym, giloszowanym motywem ?Rayon flammé de la gloire” ze z?otymi znacznikami godzin. Jako kwintesencja tradycyjnego stylu w najczystszej postaci zegarki te s? dost?pne wy??cznie z czarnym lub br?zowym skórzanym paskiem i sprz?czk? z 18-karatowego z?ota.

Cechy

Fragment
Uk?adu
S?onecznego

Rolex Moonphase to kamień milowy w rozwoju zegarmistrzostwa, potwierdzaj?cy presti?owe i zas?u?enie wysokie miejsce linii Cellini w?ród innych luksusowych chronometrów. Wprowadzenie zegarka o tarczy z ekskluzywn? funkcj? wskazywania faz Ksi??yca by?o wyczekiwane od dekad –

ostatni raz Rolex wytworzy? zegarek z odczytem cyklu ksi??ycowego jeszcze w latach 50. ubieg?ego wieku. Moonphase jest efektem wielu lat badań, innowacji, tworzenia prototypów i testowania jego niezawodno?ci i wytrzyma?o?ci.

Jednak w?ród wszystkich wyj?tkowych, najwy?szej jako?ci materia?ów i cz??ci zebranych przez firm? Rolex, by stworzy? zegarek Moonphase, jeden element ma prawdziw? moc przenoszenia wyobra?ni wieki st?d, setki milionów kilometrów dalej, w niezbadan? przestrzeń kosmiczna – meteorytowy dysk symbolizuj?cy Ksi??yc w pe?ni.

Ka?dy dumny posiadacz zegarka Moonphase do końca ?ycia b?dzie nosi? na nadgarstku fragment meteorytu, cz??? Uk?adu S?onecznego – pozaziemsk? pami?tk? wskazuj?c? równie tajemnicze fazy Ksi??yca.

Cellini Moonphase wskazuje dat? na obwodzie tarczy, za pomoc? centralnie umieszczonej wskazówki z pó?ksi??ycem na końcu.

Sercem modelu jest automatyczny mechanizm w ca?o?ci zaprojektowany i opracowany przez firm? Rolex, którego opatentowany modu? b?dzie wskazywa? fazy Ksi??yca przez kolejne 122 lata.

Jak korzysta? z
zegarka Cellini Moonphase

Odczytu zegarka Cellini Moonphase dokonuje si? za pomoc? strza?ki znajduj?cej si? na wysoko?ci godziny 12, na wewn?trznej tarczy, w miar? jak symbole pe?ni i nowiu obracaj? si? w ramach ksi??ycowego cyklu.
Dowiedz si?, jak nakr?ci? i ustawi? zegarek Rolex Cellini Moonphase: od ustawiania daty po wy?wietlanie faz Ksi??yca.

Interaktywny poradnik u?ytkownika

Cechy

Dar
Czasowej
Wszechobecno?ci

W duchu ponadczasowej klasyki cyferblat modelu Dual Time jest nadzwyczaj prosty i daje mo?liwo?? odczytu po prostu godzin, minut i sekund.

Cellini Time

39 mm, 18-karatowe ró?owe z?oto Everose, wykończenie polerowane

Cellini Date – dzi?ki eleganckiej i poetycznej dodatkowej tarczy z dniami miesi?ca – wskazuje jednocze?nie dni, które dopiero nadejd? oraz te, które min??y.

Cellini Date

39 mm, 18-karatowe bia?e z?oto, wykończenie polerowane

Model Cellini Dual Time dzi?ki mo?liwo?ci jednoczesnego odczytu czasu lokalnego i w dowolnie wybranym miejscu daje u?ytkownikowi prezent czasowej wszechobecno?ci.

Cellini Dual Time

39 mm, 18-karatowe ró?owe z?oto Everose, wykończenie polerowane
Cellini

Poznaj model

Cellini

W Salonie

Nic nie równa si? bezpo?redniemu doznaniu dopracowanych w najmniejszym szczególe, idealnie wywa?onych, komfortowych i po prostu doskonale le??cych na nadgarstku zegarków marki Rolex.

Wszyscy dystrybutorzy
No Authorized Retailers were found in your Location
Mog? spodoba? Ci si? równie?…

Perpetual

To wi?cej ni? has?o na tarczy zegarka. To spiritus movens, nieustaj?cy duch nap?dzaj?cy ka?de nasze dzia?anie i przedsi?wzi?cie.

Strona Rolex.org nie jest jeszcze dost?pna w Twoim j?zyku i zostaniesz przekierowany/a na angielskoj?zyczn? wersj? strony.