professional_watches_cosmograph_daytona_0001_1920x1080.mp4

Cosmograph Daytona

Zegarek stworzony do wy?cigów

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona zosta? stworzony do wy?cigów i jest legendarnym czasomierzem dla wszystkich pasjonatów szybko?ci i motoryzacji. Wprowadzony na rynek w 1963 roku model Cosmograph Daytona zosta? zaprojektowany z my?l? o potrzebach i oczekiwaniach zawodowych kierowców wy?cigowych. To zegarek legenda, na zawsze po??czony za spraw? nazwy i funkcji z bezkompromisowym ?wiatem sportów motorowych. Ponad pi??dziesi?t lat po premierze modelu Cosmograph Daytona jest niezmiennie uznawany za ponadczasowy czasomierz i klas? sam? w sobie w?ród chronografów sportowych.

Cosmograph Daytona

Projekt i budowa

Symetria i
równowaga

Cosmograph Daytona zosta? zaprojektowany jako profesjonalne narz?dzie dla kierowców wy?cigów wytrzyma?o?ciowych poprzez wyposa?enie go w pier?cień ze skal? tachymetru, trzy liczniki i przyciski. To chronograf, który umo?liwia kierowcy pomiar czasu, który jest wy?wietlany na tarczy w up?ywaj?cych godzinach, minutach i sekundach. Liczniki godzin i minut s? doskonale widoczne odpowiednio na 9 i 3 godzinie, a sekundy odczytuje si? na 60-sekundowej skali okalaj?cej tarcz? zegarka za pomoc? wskazówki sekundowej w kszta?cie strza?y.

Na pier?cieniu Cerachrom umieszczono skal? tachometryczn?, pozwalaj?c? na odczyt ?rednich pr?dko?ci oraz dystansu na podstawie czasu, jaki up?yn?? od startu. Skala zapewnia optymaln? czytelno?? odczytów, sprawiaj?c, ?e Cosmograph Daytona jest idealnym narz?dziem do pomiaru pr?dko?ci do 400 jednostek – kilometrów lub mil – na godzin?.

Funkcj? chronografu w modelu Daytona uruchamia si? za pomoc? przycisków, które mo?na dokr?ci? jak koronk?, gdy nie s? u?ywane. Jedno naci?ni?cie, aby uruchomi?, zatrzyma? lub wyzerowa? chronograf emituje wyraziste klikni?cie. Zegarmistrzowie z firmy Rolex dopracowali mechanizm w taki sposób, aby dopasowa? go do najodpowiedniejszego nacisku palców na przyciski oraz sprawili, ?e chronograf uruchamia si? natychmiastowo i precyzyjnie.

professional_watches_cosmograph_daytona_the_rolex_way_0001.mp4

Zegarek Cosmograph Daytona jest wyposa?ony w kaliber 4130, samonakr?caj?cy si? automatyczny mechanizm opracowany i produkowany przez firm? Rolex. Jest zbudowany z mniejszej ilo?ci elementów ni? standardowe chronografy, co pot?guje jego solidno?? i precyzj?. W ten sposób zaoszcz?dzono równie? miejsce, co pozwoli?o na zastosowanie wi?kszej spr??yny g?ównej i wyd?u?enie rezerwy chodu z 50 do 72 godzin.

Cechy

Chronograf
stworzony na
tor wy?cigowy

Parametry pracy kalibru 4130 wynikaj? przede wszystkim z zastosowania pionowego – zamiast poziomego – sprz?g?a uruchamiaj?cego chronograf.

Ten mechaniczny system dzia?a na zasadzie dwóch dysków u?o?onych jeden na drugim, które pocieraj? o siebie, co przynosi znacz?ce korzy?ci – precyzj? funkcji start i stop, perfekcyjnie p?ynny ruch sekundowej wskazówki chronografu z chwil? naci?ni?cia przycisku oraz mo?liwo?? pracy chronografu przez d?ugi czas bez negatywnego wp?ywu na dok?adno?? zegarka.

Wykonany z najwy?szej jako?ci ceramiki jednobry?owy pier?cień Cerachrom, w który wyposa?ono niektóre wersje modelu Daytona, ma wiele zalet: jest odporny na korozj? i zarysowania, a jego kolor nie blaknie pod wp?ywem promieniowania UV. Na tym wyj?tkowo wytrzyma?ym pier?cieniu wyt?oczono równie? niezwykle czyteln? skal? tachometru, barwion? poprzez na?o?enie w procesie PVD cienkiej warstwy platyny lub z?ota. Wykonany z jednego elementu pier?cień Cerachrom zapewnia bezpieczne osadzenie szkie?ka w ?rodkowej cz??ci koperty, gwarantuj?c wodoszczelno?? zegarka.

Cosmograph Daytona jest nierozerwalnie po??czony ze ?wiatem wy?cigów. Pozwala kierowcom na pomiar up?ywaj?cego czasu oraz odczyt ?rednich pr?dko?ci na charakterystycznym pier?cieniu ze skal? tachymetru. Zegarek jest ho?dem dla miejsca – miasta Daytona na Florydzie – w którym pasja do pr?dko?ci i wy?cigów rozwin??y si? u progu XX wieku. Jego nazwa jest odzwierciedleniem historycznej i mocno ugruntowanej relacji marki Rolex ze ?wiatem sportów motorowych, dodatkowo wzmocnionej w 2013 roku, gdy Rolex zosta? Globalnym Partnerem i Oficjalnym Czasomierzem Formu?y 1.

Uniwersum

Królowie
szybko?ci

1960

Daytona Beach

W latach 1903–1935 odwiedzana przez t?umy piaszczysta pla?a w Daytonie na Florydzie zyska?a ?wiatow? s?aw? jako doskona?e miejsce do bicia rekordów pr?dko?ci. Zarejestrowano tu a? 80 oficjalnych rekordów, a 14 z nich ??czy?o si? z rozwini?ciem najwi?kszej szybko?ci na ?wiecie. Miasto Daytona zyska?o s?aw? jako ?wiatowa stolica szybko?ci.

1931

?Kluczowe sekundy”

1960

Daytona Beach

W marcu 1935 roku brytyjski kierowca Malcolm Campbell zasiadaj?cy za kierownic? samochodu Bluebird ustanowi? rekord pr?dko?ci na l?dzie, osi?gaj?c 445 km/h. Par? miesi?cy pó?niej prze?ama? kolejn? barier?, rozwijaj?c szybko?? a? 300 mph (482 km/h) na Bonneville Salt Flats w Utah. Od wczesnych lat 30. XX wieku cz?owiek, który znany jako król szybko?ci, nosi? na nadgarstku zegarek Rolex Oyster. Pierwszy ambasador marki Rolex w ?wiecie sportów motorowych ju? w ten sposób by? blisko zwi?zany z torem w Daytonie.

1963

Pierwszy Cosmograph Daytona

1965

Cosmograph Daytona nie przestaje ewoluowa?

Daytona International Speedway? zainaugurowano w 1959 roku i od tamtego momentu Rolex zosta? Oficjalnym Czasomierzem toru. Par? lat pó?niej, by podkre?li? zwi?zek marki z amerykańskim torem wy?cigowym, marka Rolex nada?a nowemu modelowi zegarka nazw? Cosmograph Daytona. Wy?cig Rolex 24 At DAYTONA, podczas którego przez pe?ne 24 godziny jazdy testowane s? granice maszyny i cz?owieka, dzi? nazywany jest po prostu ?The Rolex”.

Ka?dy Rolex
Opowiada Histori?

Sir Jackie Stewart

Poznaj model

Cosmograph Daytona

W Salonie

Nic nie równa si? bezpo?redniemu doznaniu dopracowanych w najmniejszym szczególe, idealnie wywa?onych, komfortowych i po prostu doskonale le??cych na nadgarstku zegarków marki Rolex.

Wszyscy dystrybutorzy
No Authorized Retailers were found in your Location
Mog? spodoba? Ci si? równie?…

Perpetual

To wi?cej ni? has?o na tarczy zegarka. To spiritus movens, nieustaj?cy duch nap?dzaj?cy ka?de nasze dzia?anie i przedsi?wzi?cie.

Strona Rolex.org nie jest jeszcze dost?pna w Twoim j?zyku i zostaniesz przekierowany/a na angielskoj?zyczn? wersj? strony.