Cechy zegarka

Funkcje chronografu

18-karatowe z?oto

Dzi?ki w?asnej odlewni firma Rolex dysponuje doskona?ym zapleczem do odlewania najwy?szej jako?ci 18?karatowych stopów z?ota. W zale?no?ci od proporcji dodanego srebra, miedzi, platyny lub palladu otrzymuje si? ró?ne rodzaje 18?karatowego z?ota: ?ó?te, ró?owe lub bia?e. S? one produkowane wy??cznie z najczystszych metali i drobiazgowo sprawdzane w wewn?trznym laboratorium wyposa?onym w najnowocze?niejszy sprz?t przed uformowaniem i ukszta?towaniem z?ota w ramach równie rygorystycznego procesu. D??enie firmy Rolex do doskona?o?ci zaczyna si? u ?ród?a.

Tarcza w kolorze szampana i czerni

Centralna wskazówka sekundowa umo?liwia odczyt czasu z dok?adno?ci? do 1/8 sekundy, a dwa dodatkowe liczniki odmierzaj? up?ywaj?ce godziny i minuty. Kierowcy mog? bezb??dnie ?ledzi? swój czas i kontrolowa? taktyk? jazdy.

Bransoleta Oysterflex

Nowy model Cosmograph Dayton zosta? wyposa?ony w bransolet? Oysterflex, opracowan? i opatentowan? przez mark? Rolex. Jej elastyczny metalowy rdzeń jest pokryty zaawansowanym technologicznie czarnym elastomerem, trwa?ym i odpornym na czynniki ?rodowiskowe tworzywem. Bransoleta Oysterflex ma bezpieczne zapi?cie Oystercock oraz opatentowany przez firm? Rolex system szybkiego przed?u?ania Easylink, dzi?ki któremu u?ytkownik mo?e z ?atwo?ci? przed?u?y? bransolet? o oko?o 5 mm, zyskuj?c wi?kszy komfort w ka?dych okoliczno?ciach.

Mechanizm 4130

Zegarek Cosmograph Daytona jest wyposa?ony w kaliber 4130, samonakr?caj?cy si? automatyczny mechanizm opracowany i produkowany przez firm? Rolex. Jest zbudowany ze zdecydowanie mniejszej ilo?ci elementów ni? standardowe chronografy, co pot?guje jego solidno?? i precyzj?. Podobnie jak w przypadku wszystkich mechanizmów Rolex Perpetual, 4130 jest certyfikowanym szwajcarskim chronometrem. Nazwa ta jest zarezerwowana dla precyzyjnych zegarków, które pomy?lnie przesz?y testy Szwajcarskiego Instytutu Testów Chronometrycznych (COSC). Mechanizm jest wyposa?ony w spr??yn? w?osow? Parachrom, zapewniaj?c? wi?ksz? wytrzyma?o?? na wstrz?sy i wahania temperatury.

Start, Jazda, Stop

Funkcje chronografu w modelu Daytona uruchamia si? za pomoc? przycisków, które mo?na dokr?ci? jak koronk?, gdy nie s? u?ywane, co gwarantuje wodoszczelno?? czasomierza do 100 metrów. Jedno naci?ni?cie, aby uruchomi?, zatrzyma? lub wyzerowa? chronograf emituje wyraziste klikni?cie, które zosta?o dopracowane za pomoc? najbardziej zaawansowanych technologii. Zegarmistrzowie z firmy Rolex dopracowali równie? mechanizm w taki sposob, aby dopasowa? go do najodpowiedniejszego nacisku palców na przyciski oraz sprawili, ?e chronograf uruchamia si? natychmiastowo i precyzyjnie, bez negatywnego wp?ywu na niezawodno?? zegarka.

Specyfikacje

Referencja 116518LN
Koperta
Koperta
Oyster, 40 mm, ?ó?te z?oto
Architektura Oyster
Jednobry?owa ?rodkowa cz??? koperty, dokr?cany dekiel i?koronka
?rednica
40 mm
Materia?
18-karatowe ?ó?te z?oto
Pier?cień
Czarny, jednobry?owy, ceramiczny pier?cień Cerachrom z?wygrawerowan? skal? tachymetru
Koronka
Dokr?cana, potrójny system zapewniaj?cy wodoszczelno?? Triplock
Szkie?ko
Szafirowe, odporne na zarysowania
Wodoodporno??
Wodoszczelno?? do 100 metrów / 330 stóp
Mechanizm
Mechanizm
Perpetual, mechaniczny chronograf, samonakr?caj?cy si?
Kaliber
4130, produkcji Rolex
Precyzja
-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu mechanizmu w?kopercie
Funkcje
Umieszczone na ?rodku wskazówki: godzinowa, minutowa i?sekundowa, ma?a wskazówka sekundowa na godzinie 6. Chronograf (wskazówka centralna) z?dok?adno?ci? do 1/8 sekundy, licznik 30-minutowy na godzinie 3 oraz licznik 12-godzinny na godzinie 9. Stop-sekunda umo?liwiaj?ca precyzyjne ustawienie czasu
Oscylator
Paramagnetyczna spr??yna w?osowa Parachrom w kolorze niebieskim
Nakr?canie
Dwukierunkowe samonakr?canie za pomoc? wahnika Perpetual
Rezerwa chodu
Oko?o 72 godzin
Bransoleta
Bransoleta
Oysterflex
Materia? bransolety
Elastyczne metalowe elementy pokryte wysoko wydajnym elastomerem
Zapi?cie
Sk?adane zapi?cie Oysterlock z systemem przed?u?ania Easylink (mo?liwo?? przed?u?enia o?5 mm)
Tarcza
Tarcza
Kolor szampana i?kolor czarny
Detale
Czytelne elementy pokryte materia?em Chromalight o?trwa?ym niebieskim kolorze pod?wietlenia
Certyfikaty
Superlative Chronometer (COSC + wewn?trzna certyfikacja firmy Rolex po umieszczeniu mechanizmu w?kopercie)