classic_watches_pearlmaster_video_cover_0001_1920x1080.mp4

Pearlmaster

Per?a kolekcji Oyster

Model Oyster Perpetual Pearlmaster zajmuje specjalne miejsce w kolekcji Oyster jako wyraz najwy?szej elegancji i prawdziwy klejnot sztuki zegarmistrzowskiej. U?yte w nim metale i kamienie szlachetne stanowi? o nadzwyczajno?ci zegarka.

Projekt i budowa

Najpi?kniejsze
brylanty
?wiata

Nieodparty urok

?agodnie zaokr?glone linie charakterystyczne dla modelu Pearlmaster, doskonale komponuj? si? z bogato zdobionymi tarczami i misternym, wyj?tkowym osadzeniem brylantów, szafirów lub rubinów.

Rolex Pearlmaster jest dost?pny jedynie w wersjach z 18-karatowego ?ó?tego, bia?ego lub ró?owego z?ota Everose produkowanego przez firm? Rolex we w?asnej odlewni.

Brylanty zdobi?ce model Pearlmarster s? selekcjonowane wed?ug rygorystycznych kryteriów i dopiero wówczas, dotrzymuj?c wierno?ci najznamienitszym jubilerskim tradycjom zapewniaj?cym im jak najwi?kszy blask, mo?na dokona? ich osadzenia w z?ocie. Firma Rolex ma w?asne laboratorium gemmologiczne, w którym do?wiadczeni specjali?ci sprawdzaj? jako?? kamieni szlachetnych.

classic_watches_pearlmaster_the_rolex_way_0001.mp4

Cechy

Spotkanie
elegancji z
technologiczn?
doskona?o?ci?

Bransoleta Pearlmaster
Zaokr?glone ogniwa sprawiaj?, ?e bransoleta Pearlmaster wykonana z 18-karatowego z?ota podkre?la wyj?tkowy charakter zegarka, jednocze?nie zapewniaj?c maksymalny komfort noszenia. Jest wyposa?ona w ukryte zapi?cie Crownclasp, które jest zarówno eleganckie, jak i funkcjonalne.

Dost?pna jest równie? alternatywna wersja bransolety z ogniwami po?rednimi z 18-karatowego bia?ego z?ota, subtelnie wysadzanymi brylantami. Kameryzowanie spójne z pier?cieniem i tarcz? jest wisienk? na torcie tego dzie?a sztuki zegarmistrzowskiej.

Tworzenie tarczy
To prawdziwe ?métier d’art” i niewiele firm zegarmistrzowskich poza firm? Rolex przeprowadza wewn?trznie wszystkie procesy kreacji elementów tarczy zegarka.

Masa per?owa, z?oto, meteoryt i brylanty to jedynie niektóre materia?y stosowane po to, aby zapewni? wyj?tkow? urod? i indywidualny charakter ka?dej tarczy Rolex. Niektóre s? zdobione subtelnym s?onecznym szlifem lub wykończeniem piaskowanym, a inne pi?knie lakierowane.

Zdobienia reliefowe s? poddawane obróbce maszynowej lub w technologii galwanoplastycznej.
Zdobione oznaczenia godzin – od wysadzanych kamieniami szlachetnym po luminescencyjne, od arabskich po rzymskie – s? zawsze wykonane z 18-karatowego z?ota i wstawiane r?cznie.

Zwieńczeniem tarczy jest zawsze logo marki – korona Rolex. Wyrafinowanie modelu Oyster Perpetual Pearlmaster ledwie dorównuje jego doskona?o?ci technicznej, tak charakterystycznej dla zegarków marki Rolex.

Koperta Oyster o gwarantowanej wodoszczelno?ci do g??boko?ci 100 metrów (330 stóp) jest wzorem wytrzyma?o?ci, proporcjonalno?ci i elegancji. ?rodkowa cz??? koperty o charakterystycznym kszta?cie jest wykonana z jednego kawa?ka 18-karatowego z?ota Everose, odlewanego przez firm? Rolex we w?asnej odlewni.

??obkowany dekiel jest hermetycznie przykr?cany za pomoc? specjalistycznego narz?dzia, dzi?ki czemu dost?p do mechanizmu maj? wy??cznie zegarmistrzowie z firmy Rolex.

Wyposa?ona w zapewniaj?cy wodoszczelno?? system Twinlock koronka jest bezpiecznie dokr?cana do koperty. Szkie?ko z ?okiem cyklopa” na godzinie 3, umo?liwiaj?cym ?atwy odczyt daty, jest wykonane z niemal ca?kowicie odpornego na zarysowania szafiru. Wodoszczelna koperta zapewnia optymaln? ochron? precyzyjnego mechanizmu zegarka Pearlmaster.

Zegarek Oyster Perpetual Pearlmaster ju? w chwili premiery w 1992 roku by? wyj?tkowym czasomierzem b?d?cym idealnym przyk?adem równowagi elegancji i stylu za spraw? eleganckich linii i szlachetnych materia?ów.

Wysadzany brylantami, rubinami, szafirami lub szmaragdami, stanowi now?, kobiec? wariacj? emblematycznego Rolex Datejust.

Poznaj model

Pearlmaster

W Salonie

Nic nie równa si? bezpo?redniemu doznaniu dopracowanych w najmniejszym szczególe, idealnie wywa?onych, komfortowych i po prostu doskonale le??cych na nadgarstku zegarków marki Rolex.

Wszyscy dystrybutorzy
No Authorized Retailers were found in your Location
Mog? spodoba? Ci si? równie?…

Perpetual

To wi?cej ni? has?o na tarczy zegarka. To spiritus movens, nieustaj?cy duch nap?dzaj?cy ka?de nasze dzia?anie i przedsi?wzi?cie.

Strona Rolex.org nie jest jeszcze dost?pna w Twoim j?zyku i zostaniesz przekierowany/a na angielskoj?zyczn? wersj? strony.