professional_watches_submariner_0001_1920x1080.mp4

Submariner

Archetyp zegarka dla nurków

Oyster Perpetual Submariner jest archetypem zegarka dla nurków i przepustk? do odkrywania morskich g??bin. Wprowadzony na rynek w 1953 roku, model Submariner by? pierwszym nar?cznym zegarkiem dla nurków o wodoodporno?ci a? do 100 metrów (330 stóp). Jego debiut to kolejny – po skonstruowaniu przez firm? Rolex w 1926 roku modelu Oyster, pierwszego wodoodpornego zegarka na ?wiecie – kamień milowy w rozwoju my?li technicznej. Submariner by? zegarkiem prze?omowym, punktem zwrotnym w historii zegarmistrzostwa, wyznaczaj?cym nowe standardy dla zegarków dla nurków.

Zegarek Rolex Submariner
Submariner

Projekt i budowa

Zaprojektowany
do nurkowania

Jako podwodne narz?dzie niezb?dne do przetrwania zegarek, jego mo?liwo?ci i charakter zosta?y zaprojektowane tak, by odpowiada? potrzebom nurków. Od 1953 roku Submariner oczywi?cie ewoluowa? pod wzgl?dem technicznym, a wszelkie zmiany, jakie w nim wprowadzono, znacznie poprawi?y jego ogóln? funkcjonalno??. Pierwszy zegarek by? pionierskim projektem, natomiast kolejne ods?ony modelu coraz doskonalszymi wersjami zegarka do nurkowania.

Subtelnie od?wie?ona koperta Oyster, charakterystyczna tarcza z du?ymi, ?wiec?cymi w ciemno?ci znacznikami godzin, obrotowy pier?cień ze wstawk? Cerachrom i solidna bransoleta Oyster sprawiaj?, ?e modele Submariner i Submariner Date najnowszej generacji pozostaj? wierne orygina?owi, który ?wiat ujrza? w 1953 roku.

Luminescencyjne wykończenia substancj? Chromalight s? niezb?dn? nurkom innowacj? poprawiaj?c? widoczno?? w ciemno?ciach. Znaczniki godzin o prostych geometrycznych kszta?tach – trójk?tów, kó?, prostok?tów – oraz szerokie wskazówki – minutowa i sekundowa – pozwalaj? na szybki i bezb??dny odczyt czasu, minimalizuj?c ryzyko niebezpiecznej pomy?ki pod wod?.

Submariner

Cechy

Niezawodno??,
wytrzyma?o??,
funkcjonalno??

Koperta Oyster w zegarku Submariner, zapewniaj?ca gwarantowan? wodoszczelno?? do g??boko?ci 300?metrów (1?000?stóp), zapewnia odpowiedni? ochron? precyzyjnego mechanizmu przed wod?, kurzem, ci?nieniem i wstrz?sami. Koronka Triplock – wyposa?ona w opatentowany system potrójnej wodoodporno?ci – jest solidnie przykr?cana do koperty, gwarantuj?c jej szczelno??.

Karbowana kraw?d? obrotowego pier?cienia modelu Submariner zapewnia pewn? kontrol? uchwytu przy ustawianiu czasu nurkowania. Pier?cień obraca si? stopień za stopniem, co za ka?dym razem generuje wyra?ne klikni?cie. Dzi?ki kapsule Chromalight umieszczonej na znaczniku zerowym, pier?cień jest doskonale widoczny tak?e w podwodnych ciemno?ciach.

Bransoleta Oyster stanowi perfekcyjne po??czenie zaawansowania in?ynieryjnego z atrakcyjnym wygl?dem, gwarantuj?ce jednocze?nie solidno?? i wygod?. Jest wyposa?ona w zapi?cie bezpieczeństwa Oysterlock, które chroni przed przypadkowym rozpi?ciem, a tak?e w system przed?u?ania Rolex Glidelock, umo?liwiaj?cy regulacj? bransolety bez konieczno?ci u?ycia narz?dzi, dzi?ki czemu zegarek mo?na wygodnie zak?ada? nawet na skafander nurkowy.

Modele Submariner i Submariner Date s? wyposa?one odpowiednio w mechanizmy 3130 i 3135, samonakr?caj?ce si? kalibry mechaniczne w ca?o?ci opracowane i wyprodukowane przez firm? Rolex. Architektura, jako?? wykonania i innowacyjne funkcje sprawiaj?, ?e oba mechanizmy s? niezrównanie dok?adne i niezawodne. Wyposa?ono je w spr??yn? w?osow? Parachrom, która zapewnia doskona?? stabilno?? wobec wahań temperatury, a przy ekspozycji na wstrz?sy jest nawet do 10 razy bardziej precyzyjna ni? tradycyjne spr??yny w?osowe.

Jednokierunkowy obrotowy pier?cień modelu Submariner jest kluczowym dla funkcjonalno?ci zegarka rozwi?zaniem. Wygrawerowana 60-minutowa skala umo?liwia nurkom precyzyjne i tym samym bezpieczne monitorowanie czasu zanurzenia oraz przerw w procesie dekompresji.

Wstawka Cerachrom produkowana przez firm? Rolex z twardej, odpornej na korozj? ceramiki jest ca?kowicie odporna na zarysowania, a jej kolor opiera si? dzia?aniu promieni ultrafioletowych i morskiej lub chlorowanej wody.

Uniwersum

Klucz
do g??bin

1926

Pierwszy model Oyster

Submariner zosta? pierwotnie zaprojektowany z my?l? o nurkowaniu i podwodnych eksploracjach, ale biegiem lat okaza?o si?, ?e sprawdza si? równie doskonale tak?e na l?dzie. Szybko zosta? klasycznym zegarkiem, który dzi? mo?na znale?? na nadgarstkach podró?ników, sportowców, re?yserów i artystów.

1926

Mercedes Gleitze przep?yn??a kana? la Manche z zegarkiem Rolex Oyster na nadgarstku.

Gdy Submariner opu?ci? pracownie Rolex i zadebiutowa? na rynku, od razu spotka? si? z gor?cym przyj?ciem i wielu badaczy na co dzień zawodowo pracuj?cych w ?rodowisku morski zapragn??o go przetestowa?. Jednym z tych pionierów by? Dimitri Rebikoff, francuski in?ynier specjalizuj?cy si? w podwodnych badaniach, dla którego zegarek Submariner bardzo szybko sta? si? niezast?piony.

1953

Pierwszy model Submariner

W swoim raporcie z 1953 roku Rebikoff zapisa?, ?e zegarek sprawdzi? si? podczas testów wr?cz rewelacyjnie: ?Jeste?my w stanie potwierdzi?, ?e ten zegarek nie tylko sprosta? trudnym warunkom, w jakich odby?o si? nurkowanie, ale okaza? si? niezast?pionym narz?dziem do wszystkich zej?? podwodnych w niezale?nym ekwipunkiem”.

David Doubilet

Fotografowanie tego, co ukryte

Od momentu jego debiutu w 1953 roku Submariner podlega nieustannym zmianom poprawiaj?cym jego wodoszczelno??, wytrzyma?o?? i funkcjonalno??. Jego koperta zosta?a powi?kszona z 38 do 40 mm i wyposa?ona w os?on? koronki. Na pier?cieniu umieszczono dodatkowe oznaczenia minutowe w pierwszym kwadransie. Pog??biono karbowanie kraw?dzi pier?cienia, co poprawi?o kontrol? uchwytu i manipulacji tak?e w r?kawiczkach.

Wodoodporno?? zegarka si?ga ju? 300 metrów (1 000 stóp) a w 2008 roku wyposa?ono go tak?e w nowy obrotowy pier?cień ze wstawk? Cerachrom ze stopniowaniami w z?ocie lub platynie. Submariner to prawdziwy zegarek dla nurków, który utorowa? drog? innym zegarkom Rolex dla nurków g??boko?ciowych – modelom Sea-Dweller i Rolex Deepsea.

Ka?dy Rolex
Opowiada Histori?

James Cameron

Poznaj model

Submariner

w Salonie

Nic nie równa si? bezpo?redniemu doznaniu dopracowanych w najmniejszym szczególe, idealnie wywa?onych, komfortowych i po prostu doskonale le??cych na nadgarstku zegarków marki Rolex.

Wszyscy dystrybutorzy
No Authorized Retailers were found in your Location
Mog? spodoba? Ci si? równie?…

Perpetual

To wi?cej ni? has?o na tarczy zegarka. To spiritus movens, nieustaj?cy duch nap?dzaj?cy ka?de nasze dzia?anie i przedsi?wzi?cie.

Strona Rolex.org nie jest jeszcze dost?pna w Twoim j?zyku i zostaniesz przekierowany/a na angielskoj?zyczn? wersj? strony.