professional_watches_cosmograph_daytona_0001_1920x1080.mp4

COSMOGRAPH
DAYTONA

CHI?C ??NG H? ???C SINH RA DàNH CHO CáC CU?C ?UA

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona là m?t c?ng c? t?i ?u, m?t chi?c ??ng h? mang tính bi?u t??ng cho nh?ng ng??i có ni?m ?am mê lái xe và t?c ??. ???c gi?i thi?u n?m 1963, ??ng h? Cosmograph Daytona ???c thi?t k? ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a các tay ?ua chuyên nghi?p. M?t bi?u t??ng g?n li?n v?nh vi?n v?i tên tu?i và ??ng c? hi?u su?t cao trong gi?i moto th? thao. H?n 50 n?m sau ngày ra m?t, Cosmograph Daytona v?n gi? ???c ??ng c?p trong các dòng ??ng h? th? thao và ti?p t?c tr??ng t?n v?i th?i gian.

Cosmograph Daytona

Thi?t k?

TíNH ??I X?NG

C?N B?NG

V?i thang ?o kho?ng cách, ba b? ??m và nút nh?n, ??ng h? Cosmograph Daytona ???c thi?t k? ?? tr? thành c?ng c? th?i gian chính xác cho các tay ?ua s?c b?n. ??c tính ??m gi? này cho phép các tay ?ua ?o l??ng th?i gian ?? tr?i qua, v?i s? hi?n th? r? ràng theo gi?, phút và giay trên m?t ??ng h?. Gi? và phút ???c hi?n th? trên các m?t s? riêng bi?t c?a ??ng h? t?i ?i?m 9 và 3 gi? t??ng ?ng và s? giay ???c ??c b?ng cách s? d?ng kim trung tam có ??u m?i tên và thang ?o 60 giay xung quanh m?t ??ng h?.

?ai kính Cerachrom ??n kh?i ???c ?úc v?i thang ?o tachymetric ?? ??c t?c ?? trung bình trên m?t kho?ng cách nh?t ??nh d?a trên l??ng th?i gian tr?i qua. Thang ?o này cung c?p m?c ?? d? ??c t?i ?u, làm cho ??ng h? Cosmograph Daytona tr? thành c?ng c? ly t??ng ?? ?o t?c ?? lên ??n 400 ??n v? m?i gi?, ??n v? tính b?ng km ho?c d?m.

Tính n?ng ??m nh?p c?a Daytona ???c kích ho?t b?ng các nút nh?n ???c si?t ng??c nh? v?i núm v?n khi chúng kh?ng ???c s? d?ng. M?t thao tác b?m ?? b?t ??u, d?ng ho?c thi?t l?p l?i máy ??m nh?p t?o ra m?t ti?ng cách s?c nét, r? ràng. Ch? tác ??ng h? Rolex c?ng hoàn thi?n c? ch? cho phù h?p v?i áp l?c c?a ngón tay ??t trên ??y, và thi?t k? nó ?? cung c?p m?t s? kh?i ??u t?c th?i và chính xác ?? kh?ng b? m?t ?? tin c?y c?a th?i gian.

professional_watches_cosmograph_daytona_the_rolex_way_0001.mp4

Phiên b?n Cosmograph Daytona ???c trang b? v?i calibre 4130, b? chuy?n ??ng c? h?c ??m nh?p t? lên day ???c phát tri?n và ch? tác b?i Rolex. Thi?t k? k?t h?p ít thành ph?n h?n h?n so v?i m?t chi?c ??ng h? ??m nh?p th?ng th??ng, qua ?ó t?ng c??ng ?? tin c?y c?a máy. ?i?u này c?ng h? tr? ti?t ki?m kh?ng gian, t?o ?i?u ki?n ?? ch?a m?t day cót l?n h?n và do ?ó gia t?ng d? tr? n?ng l??ng t? 50 ??n 72 gi?.

??c ?i?m

??NG H? ?I?M NH?P
DàNH CHO
???NG ?UA

Hi?u n?ng c?a Caliber 4130 ??c bi?t nh? vào vi?c s? d?ng ly h?p d?c – thay vì ngang – ?? kích ho?t b? ??m nh?p.

H? th?ng c? h?c này ho?t ??ng theo nguyên t?c hai ??a, m?t ? phía trên, làm vi?c v?i nhau b?ng cách ti?p xúc ma sát tr?c ti?p và cung c?p nh?ng ?u ?i?m ?áng k?: ?? chính xác c?c cao c?a ch?c n?ng kh?i ??ng và d?ng c?ng nh? ho?t ??ng tr?n tru c?a kim giay ??m nh?p khi ?n nút b?m; và c?ng su?t ??m nh?p ho?t ??ng trong th?i gian dài mà kh?ng có tác ??ng tiêu c?c ??n ?? chính xác c?a ??ng h?.

Vành ??ng h? monobloc Cerachrom m?i b?ng g?m s? c?ng ngh? cao cung c?p m?t s? ?u ?i?m: ch?ng ?n mòn, ch?ng x??c và kh?ng b? ?nh h??ng b?i tia UV. Ki?u dáng vành ??ng h? c?c k? b?n b? ???c trang b? thang ?o v?n t?c r? nét, nh? vào các l?p b?ch kim m?ng ph? lên các con s? và v?ch kh?c qua quá trình m? chan kh?ng (Physical Vapour Deposition). ???c ch? t?o t? m?t m?nh duy nh?t, ?ai kính m?t kh?i Cerachrom gi? cho tinh th? v?ng ch?c ? v? trí v? gi?a, ??m b?o ?? ch?ng th?m.

Cosmograph Daytona g?n bó ch?t ch? v?i th? gi?i c?a b? m?n ?ua xe th? thao. Dòng s?n ph?m này kh?ng ch? giúp các tay ?ua ?o ???c th?i gian tr?i qua mà còn ??c ???c t?c ?? trung bình trên ?ai kính ?? tr? thành th??ng hi?u. ??ng h? g?i nh? ??n m?t ??a ?i?m - Daytona, Florida - n?i mà s? ?am mê t?c ?? và ?ua xe r?t h?ng th?nh vào ??u th? k? 20. Cái tên là hi?n than c?a m?i g?n k?t b?n ch?t mang tính l?ch s? gi?a Rolex và b? m?n ?ua xe th? thao, ?? ???c thúc ??y m?nh m? vào n?m 2013 khi mà th??ng hi?u ?? tr? thành ??ng H? Chính Th?c và ??i Tác Toàn C?u c?a cu?c ?ua Formula 1?.

Th? gi?i

NH?NG ?NG HOàNG
T?C ??

1960

B?i bi?n Daytona

T? n?m 1903 ??n n?m 1935, b?i bi?n ??y cát ??ng ?úc ? Daytona, Florida tr? nên n?i ti?ng trên toàn th? gi?i nh? là n?i hoàn h?o ?? phá v? các k? l?c t?c ??. ?? có h?n 80 k? l?c chính th?c ???c l?p ? ?ó, và 14 trong s? ?ó là t?c ?? nhanh nh?t trên toàn th? gi?i. Daytona tr? thành trung tam c?a th? gi?i t?c ??

1931

“Giay phút s?ng còn”

1960

B?i bi?n Daytona

Vào tháng 3 n?m 1935 v?i k? l?c th? gi?i v? t?c ?? ???ng tr??ng ??t 276 mph (445 km/h) do tay ?ua ng??i Anh Malcolm Campbell thi?t l?p v?i chi?c Bluebird n?i ti?ng c?a ?ng. M?t vài tháng sau, ?ng ?? phá v? rào c?n 300 mph (482 km/h) t?i vùng bình nguyên mu?i Bonneville Salt Flats ? Utah. K? t? ??u th?p niên 1930, ng??i ?àn ?ng ???c bi?t ??n v?i t? cách ?ng hoàng t?c ?? ?? ?eo bên mình m?t chi?c Rolex Oyster. Ch?ng nhan Rolex ??u tiên trong m?n th? thao motor ?? lu?n g?n li?n v?i Daytona.

1963

??ng h? Cosmograph Daytona ??u tiên

1965

??ng h? Cosmograph Daytona ti?p t?c phát tri?n

Daytona International Speedway? khai tr??ng vào n?m 1959, và Rolex ?? là chi?c ??ng h? chính th?c c?a s? ki?n này k? t? ?ó ??n nay. Vài n?m tr??c ?ay, ?? nh?n m?nh m?i liên k?t c?a th??ng hi?u v?i ???ng ?ua M?, Rolex ?? ??t tên cho m?u m?i c?a mình là Cosmograph Daytona. Ngày nay, s? ki?n Rolex 24 T?i DAYTONA, cu?c ?ua th? thách gi?i h?n c?a con ng??i và máy móc trong chu k? 24 gi? hoàn ch?nh, ???c g?i là “The Rolex”.

M?I CHI?C ROLEX ??U
K? M?T C?U CHUY?N

Ngài Jackie Stewart

TR?I NGHI?M

??NG H? COSMOGRAPH DAYTONA

T?I C?A HàNG

Kh?ng có gì tuy?t v?i h?n vi?c l?n ??u tr?i nghi?m nh?ng chi ti?t t? m?, tr?ng l??ng can ??i, s? tho?i mái hay ??n gi?n là c?m nh?n v? m?t chi?c ??ng h? c?a Rolex.

Xem t?t c? các c?a hàng bán l?
No Authorized Retailers were found in your Location
Có TH? B?N QUAN T?M...

PERPETUAL

H?n c? m?t cái tên trên m?t s?, Perpetual là tinh th?n d?n d?t m?i ?i?u chúng ta làm.

Rolex.org hi?n kh?ng có s?n b?ng ng?n ng? c?a b?n. B?n s? ???c chuy?n h??ng ??n trang web phiên b?n ti?ng Anh.